KOMPOSTARNA JAROŠOVICE, s.r.o.

Technika pro zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně

Biomasa z veřejné zeleně je důležitým bodem každé obce. Na jednu stranu rozkvetlé záhony, stromoví v parcích a travnaté plochy přináší mnoho kladných stránek. Např. stín v parných měsících, rozmanitost ptáků i hmyzu, nižší prašnost a hlučnost, vyšší vlhkost apod. Na druhou stranu při údržbě těchto ploch vzniká velké množství biomasy, se kterou je nutné dále nakládat tak, aby byla údržba a likvidace co možná nejlevnější a zároveň v souladu s platnou legislativou České republiky.

Technická výbava pro udržování, sběr a následné zpracování biomasy z veřejné zeleně je velice různorodá. Travnaté plochy je možné nejen pravidelně posekávat, ale také mulčovat. Při mulčování dochází k drcení travní hmoty a její následné rozprostření po posekané ploše, nebo jejímu sběru do připravených nádob. Rozdrcená tráva slouží částečně jako hnojivu, snižuje však estetickou úroveň plochy. Pro samotnou údržbu travnatých ploch jsou nejčastěji využívány multifunkční sekačky, křovinořezy, mulčovače (pojízdné, malotraktorové, na hydraulickém rameni aj.) nebo zahradní traktory. Travnaté plochy do 500 m2 s intenzivním pěstováním jsou zpravidla sekány strojem tlačeným či neseným obsluhou a který je vybaven spíše elektromotorem, nežli spalovacím motorem. Na hranici mezi 500 – 1000 m2 plochy se začíná využívat spíše samojízdná technika se spalovacím motorem. Sběr posekané trávy se u menších ploch provádí většinou do pytlů či vaků. U větších ploch je však efektivnější posekanou trávu rovnat do linií, které jsou ve finále sesbírány sběracím strojem.

Pro sběr spadaného listí jsou využívány nejčastěji tzv. sběrače listí. Jedná se o vysavače, které pomocí motoru, ventilátoru a sběrného vaku shromažďují listí. Tato technika nemusí vždy plnit sací funkci, ale také foukací. Pomocí foukací funkce se přemisťuje spadané listí na jedno místo, odkud se snáze sbírá. Vysavačů existuje celá řada. Od malých přes rameno zavěšených až po samojízdné kompaktní sběrače a zametače se sedící obsluhou.

Mezi další nejčastější biomasu z veřejné zeleně patří dřevní hmota. Ta vzniká z pravidelných úprav a prořezávek větví stromů, keřů, živých plotů. Dále se jedná o likvidaci spadlých či poškozených stromů, ale také pařezů apod. Používaná technika je velice různorodá – motorové pily, elektrické nůžky, drtiče větví, pařezové frézy. Drtiče větví jsou vyráběny s různými výkony – malé pro domácnost, tažné za traktor či velkokapacitní pomaloběžné drtiče s výkonem několik stovek kW (obr. 1). Drtiče dřevního odpadu dělíme podle řezného ústrojí na diskové a bubnové. Pařezové frézy jsou jednoúčelové nástroje, které efektivně zbavují pařezů postupným frézováním a to i do hloubky několik desítek cm pod zem.Technika pro zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně

Obrázek : Velkokapacitní drtič Doppstadt AK-430

Odstranění a sběr biomasy je záležitost jedné kategorie technických zařízení. Zpracování a likvidace je záležitost zcela odlišné techniky na odlišných místech (kompostárny, spalovny biomasy, bioplynové stanice aj.).

Základní technické vybavení kompostárny je bezesporu nakladač. Přemisťování materiálu a tvorba zakládek se vykonává pomocí nakladače či manipulátory (obr. 2). Manipulátor má oproti nakladači výhodu v menší spotřebě a také větší mobilitě. Nakladač naopak pojme do své lžíce větší objem biomasy a práce s ním je pro větší zakládky efektivnější.

Překopávání a promíchávání může být prováděno manipulátorem či nakladačem. Profesionální kompostárna s intenzivní výrobou kompostu se však neobejde bez překopávače. Překopávač mohou být připojitelné (např. za traktor) nebo samojízdné mostové. Připojitelné překopávače se dále dělí na nesené či přívěsné. Nesené překopávače jsou obvykle před pojízdnou technikou a provzdušňují biomasu a sunou ji směrem do strany. Pojízdná technika by se měla pohybovat plazivou rychlostí max. 1 km/h. Nesené překopávače jsou vhodné pro jemnější materiál bez větví a jiných hrubých částic. Připojitelné překopávače (obr. 3) bývají obvykle tažené za traktorem a jsou v kontaktu se zemí pomocí kol. Biomasa je překopávaná na místě a může být s příměsí i hrubšího materiálu. Opět je nutné nepřekračovat plazivou rychlost. Samojízdný překopávač kompostu jsou kolové či pásové stroje skládající se z pojízdné a překopávací časti. Kompost je obvykle promícháván v tunelovém prostoru s nastavitelnou výškou míchací hlavice (šnekovice). Rychlost překopávání je zde podstatně vyšší – až 4 km/h.

Technika pro zpracování biomasy z údržby veřejné zeleně
 

Obrázek : Manipulátor